Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
14 June 2021

Notis Perlindungan Data Peribadi Pelanggan

 

Air Kelantan Sdn Bhd (“AKSB”) akan memproses data peribadi anda seperti yang disenaraikan dibawah, yang telah diberikan oleh anda kepada AKSB atau kakitangan AKSB atau agen AKSB atau melalui mana-mana bank, institusi-institusi kewangan, Pos Malaysia Berhad, , pihak-pihak berkuasa tempatan, pemaju-pemaju tanah dan hartanah, operator-operator air dan/atau penyedia-penyedia perkhidmatan yang dilantik oleh AKSB:

 • Nama.
 • Bangsa.
 • Nombor kad pengenalan/nombor passport.
 • Butiran hartanah termasuk nilai tahunan dan maklumat pencukaian.
 • Butiran akaun bekalan air.
 • Butiran bil air dan/atau butiran bil perkhidmatan berkaitan, termasuk maklumat bil dan pembayaran, butiran penggunaan air dan meter air.
 • Butiran perhubungan termasuk nombor telefon rumah, nombor telefon bimbit, alamat e-mel, alamat rumah dan alamat surat-menyurat;

dan

 • Sebarang data peribadi yang diambil daripada dokumentasi perundangan termasuk Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewaan, Surat Kuasa Mentadbir, Sijil Pengesahan Wasiat, Surat Kuasa Wakil, Sijil Kelahiran dan Sijil Kematian.

(secara kolektifnya selepas ini dirujuk sebagai “data peribadi tersebut”).

Kami akan memproses data peribadi tersebut bagi tujuan- tujuan yang berikut:

 • Menyediakan perkhidmatan pembekalan air.
 • Operasi dan penyelenggaraan perkhidmatan air.
 • Pembayaran bil-bil air, kutipan tunggakan bil-bil air dan  yang berkaitan.
 • Pentadbiran.
 • Komunikasi dan Surat menyurat.
 • Pengauditan.
 • Untuk tujuan tuntutan insurans
 • Untuk tujuan kewangan dan bil, termasuk bayaran untuk perkhidmatan yang disediakan oleh AKSB (termasuk kesemua transaksi yang berkaitan), perakaunan dan percukaian.
 • Untuk tujuan penyelidikan termasuk penyimpanan rekod sejarah dan statistik.
 • Untuk tujuan pemadanan data peribadi yang disimpan oleh AKSB atau syarikat-syarikat lain dalam kumpulan (sekiranya ada) yang berkaitan dengan anda dari masa ke semasa.
 • Untuk menyiasat sebarang aduan dan urusniaga yang disyaki.
 • Pengendalian dan pemadanan pengkalan data peribadi dan proses-proses yang berkaitan dan
 • Membuat apa-apa perkara lain bagi menjalankan fungsi-fungsinya selaras dengan peruntukan Enakmen Bekalan Air 1995 dan/atau  Akta Indsutri Perkhidmatan Air 2006.
 • Penyediaan khidmat-khidmat lain yang berkaitan.

Kami memerlukan data peribadi tersebut. Sekiranya anda tidak membekalkan semua maklumat seperti yang diminta, kami tidak akan dapat menyimpan rekod lengkap mengenai anda, dan justeru itu akan menjejaskan keupayaan kami untuk mencapai tujuan seperti dinyatakan di atas.

 

Pendedahan Data Peribadi Anda

Kami mungkin mendedahkan data peribadi tersebut kepada pihak-pihak berikut bagi tujuan seperti yang dinyatakan diatas:

 • Ejen-ejen dan penyedia perkhidmatan AKSB  yang menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan tujuan dan data peribadi tersebut dikumpul.
 • Juru audit, firma guaman, bank, perunding atau entiti-entiti professional yang dilantik oleh AKSB.
 • Operator-operator air dan Indah Water Konsortium Sdn. Bhd/ Majaari Services Sdn Bhd.
 • Jika dikehendaki oleh mana-mana agensi penguatkuasaan undang-undang, perintah mahkamah atau proses undang-undang
 • Ejen-ejen dan penyedia perkhidmatan AKSB (termasuk yang berada di luar negara) yang menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan tujuan data peribadi tersebut dikumpul.
 • Pihak ketiga (termasuk yang berada di luar negara) yang menyediakan perkhidmatan pemprosesan data dan ujian sistem .

dan

 • Mana-mana pihak yang berkaitan dengan mana-mana tujuan yang dinyatakan di atas atau mana-mana tujuan lain yang yang berkaitan dengan tujuan tersebut.

 

Kami juga mungkin akan mendedahkan data peribadi tersebut jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau secara niat baik, jika tindakan tersebut adalah perlu bagi (i) mematuhi kehendak mana-mana agensi penguatkuasaan undang-undang, perintah mahkamah atau proses undang-undang; atau (ii) melindungi dan mempertahankan hak atau harta AKSB, kakitangannya dan syarikat-syarikat yang berkaitan dan/atau kumpulan syarikatnya.

Akses, Pembetulan dan Aduan

Jika anda ingin membuat sebarang pertanyaan atau aduan atau permohonan untuk akses atau pembetulan ke atas data peribadi tersebut, anda boleh menghubungi Pengurus Kawalan Hasil kami daripada Unit Kawalan Hasil di Ibu Pejabat  AKSB , Kota Bharu, dengan menelefon kami di talian 09-7437777 atau fakskan pada kami di talian  09-7437777 dari pukul 8 pagi hingga 5 petang dan juga boleh e-melkan kepada kami di pdp@airkelantan.com.my atau sitinor@airkelantan.com.my . Sebarang permintaan untuk mengakses atau membetulkan data peribadi tersebut mungkin akan tertakluk kepada bayaran dan juga keperluan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Jika anda memilih untuk menghadkan hak kami untuk memproses data peribadi tersebut, anda boleh menghubungi Pengurus Kawalan Hasil  yang dinyatakan di atas, secara bertulis.

Sekiranya terdapat sebarang perbezaan atau konflik di antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia di dalam Notis Perlindungan Data Peribadi Pelanggan ini, versi Bahasa Inggeris harus diterima.